Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále jen „občanský zákoník“) upravují vztahy mezi smluvními stranami pro nákup u společnosti DIKA servis s.r.o., Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČO 28155581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20714, platí pro nákup prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.sofor.cz (dále také jen „internetové stránky“) provozovaném Prodávajícím jakož i pro nákup v Prodejně. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na internetových stránkách a v Prodejně. Na požádání budou v plném znění zaslány emailem anebo na požádání přiloženy vytištěné ke Zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoliv měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí:

– kupní smlouvou

– obchodními podmínkami

– vztahy neupravené kupní smlouvou a obchodními podmínkami občanským zákoníkem

– je-li smluvní stranou Spotřebitel, taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana Spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení o právu Spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají níže uvedené pojmy používané v těchto obchodních podmínkách následující význam:

1.         Kupující

Fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit Zboží od Prodávajícího. Kupující může být:

A.        Spotřebitel:

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své Podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

B.       Podnikatel

Za Podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele.

2.         Prodávající:

Společnost DIKA servis s.r.o., Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČO 28155581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20714.

 • Smluvní strany
 • Smluvními stranami jsou Prodávající a Kupující.
 • Prodejna

Prodejna Prodávajícího je umístěna na adrese Rudolfovská 202/88, 37001 České Budějovice

 • Kupní smlouva

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

 • Zboží

Zbožím se rozumí nové i požité tiskárny, kopírky, multifunkční zařízení, náhradní díly, příslušenství, tonery, cartridge a papíry prezentované na internetových stránkách.

Zboží se pro další účely dělí na tyto kategorie:

 • Stroje

Strojem se rozumí nové i použité tiskárny, kopírky a multifunkční zařízení.

 • Spotřební materiál

Spotřebním materiálem se rozumí veškeré Zboží odlišné od Stroje. Jde zejména o náhradní díly, příslušenství, tonery, cartridge a papíry.

 • Nové zboží

Všechny nové produkty ze standartní distribuce. Zboží prezentované na internetových stránkách je nové pouze, pokud je to u něj výslovně uvedeno, jinak se jedná o Použité zboží.

 • Použití zboží

Veškeré Zboží prezentované na internetových stránkách, pokud u něj není výslovně uvedeno, že jde o Nové Zboží. Jde především o Stroje po repasích. Použité Zboží může mít povrchová poškození odpovídající pravidelnému uživatelskému používání, chybějící záslepky portů či kosmetické defekty neovlivňující samotnou funkčnost zařízení a může vzniknout odchylka parametrů a příslušenství od originální specifikace výrobce.

Zařazení Zboží do příslušné kategorie je uvedeno na internetových stránkách.

 1. Související služby a další plnění

Služby Prodávajícího a práva, které jsou Kupujícímu Prodávajícím poskytnuty za účelem správného, a úplného a bezpečného užití Zboží. Zejména se může jednat o montáž, instalaci, zprovoznění, zkušební provoz, servis, zaškolení obsluhy, aktualizaci, licence k software, apod. Konkrétní poskytované související služby a další plnění jsou vždy definovány v Kupní smlouvě.

3. Pravidla nákupu

Internetové stránky obsahují seznam Zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků, především poplatků za recyklaci.  Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání Zboží Kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním Zboží obsahují internetové stránky. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je na internetových stránkách výslovně uvedeno jinak).

Ceny Zboží prezentovaného na internetových stránkách a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách, případně do vyprodání zásob.

Prodávající může poskytnout různé druhy slev či marketingových akcí. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy či marketingové akce jsou uvedeny buď přímo u slevy či marketingové akce ve formě informací, nebo je u slevy či marketingové akce uveden odkaz na internetových stránkách, kde jsou pravidla slevy či marketingové akce podrobně popsány. V případě, že sleva bude Kupujícím uplatněna v rozporu s podmínkami a pravidly dané slevy, má Prodávající právo takové uplatnění slevy odmítnout. V takovém případě je Kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. Sleva může být vždy individuálně sjednána s Kupujícím.

Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

Možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za podmínek individuálně sjednaných s Kupujícím je zachována.

Prezentace Zboží umístěná na internetových stránkách je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného Zboží. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené na internetových stránkách nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující provádí objednávání Zboží:

 1. prostřednictvím objednávkového formuláře
 2. emailem na sofor@sofor.cz

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka Zboží Kupujícím. Prodávající není povinen objednávku akceptovat.

Samotná Kupní smlouva je uzavřena:

 1. u Stroje momentem podpisu Kupní smlouvy druhou ze smluvních stran
 2. u Spotřebního materiálu: převzetím zboží
 1. v případě osobního odběru na prodejně (a to i v případě objednání prostřednictvím e-mailové komunikace) v okamžiku vystavení prodejního dokladu,
 2. jinak momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí Zboží a to bez jakéhokoliv postihu, buď odesláním požadavku na Kontaktní email případně telefonicky na Kontaktní telefon.

V případě, že po odeslání objednávky Kupujícím dojde k vyprodání zásob, nebo je na internetových stránkách zjevná chyba v ceně Zboží, Prodávající bude neprodleně po obdržení objednávky kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atp.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá. Tyto náklady si Kupující hradí sám.

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je Prodávající povinen u vystaveného daňového dokladu prokázat věrohodnost původu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost. Obsah daňového dokladu v listinné i v elektronické podobě musí zůstat od doby jeho vystavení po ukončení lhůty pro jeho uchovávání nezměněn. Z toho důvodu nelze na již vystaveném daňovém dokladu měnit údaje odběratele. Jakmile jsou tyto zadány do systému, nemůže dojít k jejich další editaci. Změna údajů je možná jedině na objednávce, před vystavením daňového dokladu.

Pokud odběratel nesdělí v rámci obchodní transakce dodavateli své DIČ, má se za to, že při pořízení plnění vystupuje jako fyzická / právnická osoba nepovinná k dani.

Dodací a platební podmínky, předávací protokol

Dodací podmínky

Způsob dodání Zboží musí být Kupujícím specifikován v objednávce. Zboží může být Kupujícímu dodáno následujícími způsoby:

– osobním odběrem Kupujícím na Prodejně

– vlastní doprava Prodávajícím do místa určeného Kupujícím

– zasláním prostřednictvím přepravní společnosti (PPL) na zadanou dodací adresu

Stroj lze dodat pouze osobním odběrem Kupujícím na Prodejně nebo vlastní dopravou Prodávajícím do místa určeného Kupujícím.

Při zaslání prostřednictvím PPL by příjemce měl při přebírání zásilky od přepravce provést kontrolu, zda je obal neporušený a zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Když jsou při této přejímce zjištěny zjevné vady na balíku popř. na Zboží samotném, odpovídá příjemce za to, aby tyto skutečnosti byly oznámeny písemně řidiči do protokolu o převzetí v okamžiku doručení PPL. V případě, že tuto skutečnost zjistíte do tří pracovních dní od doručení zásilky, můžete se obrátit přímo na přepravce přes jejich  .

Náklady na dodání Zboží prostřednictvím PPL jsou uvedeny na internetových stránkách. Náklady na dopravu je Kupující povinen zaplatit společně s kupní cenou. Při osobním odběru Zboží Kupujícím na Prodejně a v případě vlastní dopravy Prodávajícím do místa určeného Kupujícím jsou náklady na dodání zdarma.  Přebírá-li Kupující Zboží osobně na Prodejně, vyrozumí jej Prodávající telefonicky nebo e-mailem, kdy se má dostavit k převzetí Zboží. Je-li Zboží dopravováno vlastní dopravou Prodávajícího do místa určeného Kupujícím, je termín dodání uveden buď v závazném souhlasu s objednávkou (u Spotřebního materiálu) nebo v Kupní smlouvě (u Stroje).

Zvláštní podmínky při vlastní dopravě Prodávajícím do místa určeného Kupujícím

V případě, kdy je dohodnut způsob dodání Zboží vlastní dopravou Prodávajícího do místa určeného Kupujícím, je Kupující povinen zajistit, aby ve sjednaném termínu dodání měl Prodávající možnost Zboží dodat. Kupující je tak zejména povinen zajistit Prodávajícímu přístup do místa, kam má být Zboží dodáno. V případě, že má Prodávající provést instalaci Stroje, je Kupující povinen před instalací zařídit na svůj náklad úpravy potřebné pro správné zapojení a provoz stroje (např. elektrické, síťové a telefonní zásuvky) v souladu s platnými ČSN.

Předávací protokol

Pokud je předmětem koupě Stroj, sepíše při předání Prodávající s Kupujícím předávací protokol, který se stává přílohou a nedílnou součástí kupní smlouvy.

Předávací protokol obsahuje zejména podrobnou specifikaci Stroje, stavy počítadel, stavy náplní, seznam příslušenství (např. podavače, návod k použití, ovládací software, kabely atd.) a další informace, které budou Prodávající a Kupující považovat za podstatné.

Platební podmínky

V případě prodlení s úhradou kupní ceny je Kupující povinen platit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení, není-li v Kupní smlouvě určeno jinak.

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady kupní ceny jsou uvedeny na internetových stránkách a budou uvedeny v závazném souhlasu s objednávkou nebo v kupní smlouvě.

Způsob platby uvede Kupující v objednávce.

Platba Zboží je možná v českých korunách (Kč), v jiné měně jen tehdy, pokud je tak výslovně sjednáno.

Zvláštní podmínky pro platbu kupní ceny ve splátkách

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny Zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, ledaže je v kupní smlouvě sjednán jiný termín splatnosti.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu, který mu bude sdělen Prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Zboží Prodávající expeduje, jakmile je to možné. Částečné dodání objednaného Zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že Zboží z objektivních příčin (Zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu žádný účet nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

V případě, že Kupující řádně a dohodnutým způsobem dodávané Zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním Zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč) , jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí Zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním. Totéž platí v případě, že Prodávající nebude moci provést instalaci Stroje z důvodů na straně Kupujícího.

Dodáním Zboží se rozumí okamžik doručení Zboží Kupujícímu v souladu se sjednaným způsobem dodání. Bezdůvodné odmítnutí Zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat Zboží ze strany Prodávajícího. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží (pokud bylo zabaleno) a případné závady neprodleně oznámit přepravci (při doručení přepravní službou PPL) nebo Prodávajícímu (při vlastní dopravě Prodávajícím). Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí Zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka Zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace Zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než Zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.

Odstoupení od Kupní smlouvy:

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží.

Nebyl-li Spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může Spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl Spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy Spotřebitel poučení obdržel.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy

 • zašle nebo předá Podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, Zboží, které od něho obdržel a to na vlastní náklady.
 • Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Podnikatel nabízí, vrátí Podnikatel Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 • Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Podnikateli odeslal.
 • Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Úhradu takto vzniklých nákladů může Prodávající po Spotřebiteli vyžadovat.
 • V případě prodeje Zboží v akci s doplňkovým předmětem, tvoří tento předmětem také součást dodávky. V případě vrácení Zboží se vratka vztahuje i na tento doplňkový předmět. Pokud nebude se Zbožím vrácen, bude poškozen případně jinak znehodnocen, Prodávající si vymiňuje právo odečíst od ceny vráceného Zboží náklady na pořízení případně uvedení do původního stavu doplňkového předmětu a to až do výše běžné nákupní ceny takového předmětu v době prodeje akčního Zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Podnikatele,
 4. o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dní bez udání důvodu uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku je právo pouze Spotřebitele. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

4. Jakost při převzetí – práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Právo z vadného plnění se nepoužije:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Při prodeji Použitého zboží je Kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v době do dvanácti (12) měsíců od převzetí.

Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Doplňkový předmět (dárek) není poskytnut na základě kupní smlouvy, ale na základě smlouvy darovací, tudíž u něj nelze uplatňovat práva z vad Zboží. Těch se lze domáhat pouze v případě Zboží zakoupeného, nikoliv darovaného.

6. Mimosoudní řešení sporů

Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně Spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně Spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

7. Ochrana osobních údajů

Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího a to zejména pro zasílání obchodních sdělení a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na Kontaktní e-mail.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s Kupujícím a případně marketingových akcí Prodávajícího.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné.

Osobní údaje Kupujícího nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného Zboží sdělení jména, adresy dodání a telefonního čísla a e-mailu.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění předmětu Kupní smlouvy a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

8. Závěrečné ustanovení

Vztahy a případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím, které vzniknou na základě jimi smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Pokud je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednotlivého ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2016